شرایط و ضوابط خرید از هنر آشپزی

مشتری محترم هنر آشپزی؛
استفاده از تمام فایل های خریداری شده اعم از مجله یا دستور پخت فقط مجاز برای شخص خریدار است که کد ملی وی رمز فایل خریداری شده است. لذا از قرار دادن فایل های خریداری شده در اختیار هر کسی خودداری نمایید.
شما با امضای این برگه متهد می شوید که فایل را در اختیار شخص یا اشخاصی قرار نداده و موجب ضرر و زیان شرکت هنر آشپزی نشوید.

استفاده از فایلی که هزینه آن پرداخت نشده شرعا و قانونا حرام و غیر مجاز است.